124 Phạm Huy (Chợ Nôm), P. Nghi Thủy, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An