309 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh