532-534 Tô Ngọc Vân KP5, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh